Polish English
Aktualności
O Centrum
Roman Ingarden
Bibliografia
Do autorów
Artykuły
Linki
Galeria
Kontakt

Bibliografia - prace Romana Ingardena

Prace Romana Ingardena Bibliografia, którą zamieszczamy na stronie internetowej Centrum została przygotowana przez dra hab. Andrzeja J. Nowaka i dra Leszka Sosnowskiego i wydana w Słowniku pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001. Pracownicy Centrum starają się uaktualniać dane bibliograficzne zamieszczając informacje o publikacjach wydanych po roku 2000 (zarówno o pracach Ingardena, jak i tych jemu poświęconych). Bibliografia uwzględnia źródłowe wydania dzieł Romana Ingardena publikowanych w języku polskim i niemieckim; wznowienia, opracowania krytyczne, wybory, tłumaczenia. Pozycje pogrupowano w następujących sekcjach:

W obrębie poszczególnych sekcji zastosowano chronologiczny porządek publikacji.

Skróty

PAN – Polska Akademia Nauk

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PTF – Polskie Towarzystwo Filozoficzne

PTPN – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PWM – Państwowe Wydawnictwo Muzyczne (Kraków)

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

TNL – Towarzystwo Naukowe we Lwowie

TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu

WL – Wydawnictwo Literackie (Kraków)

WTN – Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung

RPh - Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger

ŚiŻ - Świat i Życie

Helikon - Helikon: Világirodalmi Figyelõ

NiS - Nauka i Sztuka

PPR - Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal

ZpF - Zeitschrift für philosophische Forschung

Izraz - Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku

Poetique - Poétique: Revue de Théorie et d’Analyse Littéraires

Knji - Kniževnost

Knjik - Književna Kritika: Časopis za Estetiku Kniževnosti

Rozprawy Romana Ingardena

Książki

 1. Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik, Halle: Buchdruckerei des Waisenhauses 1921.

 2. Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie, Halle: Niemeyer 1925.

 3. Das literarische Kunstwerk. Bine Untersuchung aus dem Gremgebiet der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft, Halle: Niemeyer 1931.

 4. O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów: Ossolineum 1937.

 5. O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki, t. 67, nr l, Kraków: Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU 1946.

 6. Spór o istnienie świata, t. 1, Kraków: PAU 1947.

 7. Szkice z filozofii literatury, Łódź: Polonista Spółdzielnia Wydawnicza 1947.

 8. Spór o istnienie świata, t. 2, Kraków: PAU 1948.

 9. Studia z estetyki, t.1, Warszawa: PWN 1957.

 10. Studia z estetyki, t. 2, Warszawa; PWN 1958.

 11. O dziele literackim. Badania z pogranicza antologii, teorii języka i filozofii, przeł. M. Turowicz, Warszawa: PWN 1960.

 12. Das literarische Kunstwerk, „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschau – spiel“, wyd. 2 rozszerzone i poprawione Tübingen: Niemeyer 1960.

 13. Spór istnienie świata, t. l, wyd. 2 Warszawa: PWN 1960.

 14. Spór o istnienie świata, t. 2, wyd. 2 Warszawa: PWN 1961.

 15. Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film, Tübingen: Niemeyer 1962.

 16. Isliedowania poestetikie, przeł. A. Jermiłowa, B. Fiedorowa, wstęp: W. Razumnyj Moskwa: Izdatielstwo Inostrannoj Litieratury 1962.

 17. Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa: PWN 1963.

 18. Time and Modes of Being, przeł. Helen Michejda, Springfield: Charles C. Thomas Publ. 1964.

 19. Der Streit um die Existenz der Welt, t. 1: Existenzialontologie, Tübingen: Niemeyer 1964.

 20. Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2: Formalontologie, cz. 1: Form und Wesen. Tübingen: Niemeyer 1965.

 21. Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2: Formalontologie, cz. 2: Welt und Bewusstsein, Tübingen: Niemeyer 1965.

 22. Das literarische Kunstwerk, Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel, 3. durchgesehene Auflage, Tübingen: Niemeyer 1965.

 23. Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków: WL 1966.

 24. Studia z estetyki, tomy I i II, wyd. II, Warszawa: PWN 1966 (zawiera bibliografię Ingardena opracowaną przez Andrzeja Półtawskiego).

 25. O poznáváí literárneho díla, przeł. H. Jehova, wstęp i omówienie Jan Patočka, Praha 1967.

 26. Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen-Darmstadt: Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968.

 27. Fenomenologia dell'opera letteraria, przeł. Guliana Brozich-Lipszer and Sergio Checconi. Milano: Silva, 1968.

 28. Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vortrage zur Asthetik 1937-1967, Tübingen-Darmstadt: Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969.

 29. Über die Verantwortung; ihre ontischen Fundamente, Stuttgart: Reclam 1970.

 30. Innføring i Edmund Husserls Fenomenologi, Oslo 1970.

 31. Studia z estetyki, tom 3, Warszawa: PWN 1970.

 32. U podstaw teorii poznania, Warszawa: PWN 1971.

 33. O Saznanavanju Književnog Umekničkog Dela, przeł. B. Živjinovič, Beograd 1971.

 34. Książeczka o człowieku, Kraków: WL 1972.

 35. Das literarische Kunstwerk, „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel“, 4. unveranderte Auflage, Tübingen: Niemeyer 1972.

 36. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, red. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1972.

 37. Książeczka o człowieku, wyd. 2, Kraków: WL 1973.

 38. The Literary Work of Art: An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature. With an Appendix on the Functions of Language in the Theatre, translated and with an introduction by George G. Grabowicz, Evanston: Northwestern UP 1973.

 39. A obra de arte literaria, przeł. A.E. Beau, M. de Conceiçaõ Puga i J.F. Barrento, wstęp: M. M. Saraiva. Lisbon: Fundacaoa Calouste Gulbenkian 1973.

 40. The Cognition of the Literary Work of Art, przeł. Ruth Ann Crowley and Kenneth R. Olson, Evanston: Northwestern UP 1973.

 41. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1973.

 42. Der Streit um die Existenz der Welt, t. 3: Über die kausale Struktur der realen Welt, Tübingen: Niemeyer 1974.

 43. Wstęp do fenomenologii Husserla, przeł. Andrzej Póltawski, Warszawa: PWN 1974.

 44. Doživljaj. Umetničko Delo i Vrednost, przeł. D. Gojkovič, Beograd 1975.

 45. On the Motives Which Led Husserl to Transcendental Idealism, przeł. Arnòr Hannibalsson, The Hague: Nijhoff 1975.

 46. O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1976.

 47. Gegenstand und Aufgaben der Literaturwissenschaft: Aufsatze und Diskussionsbeitrage (1937-1964), wybór i red. Rolf Fieguth, Tübingen: Niemeyer 1976.

 48. Az irodalni mualkotas, przeł. B. Gabor, Budapest: Gondolat 1977. (Tłumaczenie O dziele literackim).

 49. Det litterare Konstverket, przeł. M. Kinander, Lund: Bo Cavefors Bokforlag 1977. (Tłuma­czenie O dziele literackim).

 50. Sobre la Responsabilidad, przeł. J.M. Palacios, Madrid 1980.

 51. Eseji iz Estetike. O zgradbi slike. O arhitektumi umetnini. Glasbena umetnina in Problem njene istoyetnosti, przeł. F. Jerman, Ljubijana: 1980.

 52. Spór o istnienie świata, tom III, O strukturze przyczynowej realnego świata, przeł. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1981.

 53. Wykłady i dyskusje z estetyki, red. Anita Szczepańska, Warszawa: PWN 1981.

 54. Sulla responsabilità, przeł. Antonio Setola, Bologna: CSEO Biblioteca 1982.

 55. Bungakuteki – geijutsu – sakuhin, przeł. M. Takiuchi, Y. Hosoi, Tokyo 1982. (Tłumaczenie O dziele literackim).

 56. Husserl shokan – shu 1915 – 1938, przeł. K. Kuwano, M. Sato, Tokyo 1982. (Tłumaczenie Listy do Husserla z komentarzem i objaśnieniami Romana Ingardena).

 57. Ningen – Ron: Jikan. Sekinin. Kati, przeł. Y. Takei i T. Akamatsu, Tokyo 1983. (Tłumaczenie Książeczka o człowieku).

 58. Man and Value, przeł. Arthur Szylewicz, München- Washington: Philosophia Verlag, DC: Catholic University of America Press 1983.

 59. L’oeuvre d’art littéraire, przeł. Philibert Secretan przy współpracy N. Luchinger i B. Schwegler, Lausanne: L’Age d’Homme 1983.

 60. Spór o istnienie świata, tomy 1-3, wyd. 3 krytyczne, red. i tłum. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN 1985.

 61. The Work of Music and the Problem of Its Identity, przeł. Adam Czerniawski; Jean Harrell ed., Berkeley: University of Califomia Press; and London: Macmillan, 1986.

 62. L’opera musicale e il problema della sua identità, Flaccovio, Palermo 1989.

 63. Qu’est – ce qu’ne oeuure musicale?, przeł. D. Smoje, Paris: C. Bourgois 1989.

 64. The Ontology of the Work of Art: The Musical Work, the Picture, the Architectural Work, the Film, przeł. R. Meyer i J.T. Goldthwait, Athens: Ohio UP 1989.

 65. Umělécke dílo literárni, przeł. A. Mokrejš, Praha: Odeon 1989.

 66. Wykłady z etyki, wybór, redakcja i wstęp: A. Węgrzecki, Warszawa: PWN 1989.

 67. Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls: Osloer Vorlesungen 1967, red. Gregor Haefliger, Tubingen: Niemeyer 1992.

 68. Frühe Schriften zur Erkenntnistheorie, red. W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1994.

 69. Studia z teorii poznania, wybór, redakcja i wstęp: A. Węgrzecki, Warszawa: PWN 1995.

 70. Zur grundlegung der Erkenntnistheorie, przekład i redakcja: W. Galewicz Tübingen: Niemeyer 1996.

 71. De la responsabilité: ses fondements ontiques, przekład i wstęp: Ph. Secretan, Paris: L’Harmattan 1997.

 72. Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, red. Rolph Fieguth i Edward M. Swiderski, Tubingen: Niemeyer 1997.

 73. Zur Objektivität der sinnlichen Wahrnehmung, przekład i redakcja: W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1997.

 74. Książeczka o człowieku, wyd. 3, Kraków: WL 1998.

 75. La obra de arte literaria, przeł. H. de Gerald Nyenhuis, México: Universidad Iberoamericana 1998.

 76. Schriften zur Phänomenologie Edmund Husserls, red. W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1998.

 77. Schriften zur frühen Phänomenologie, red. W. Galewicz, Tübingen: Niemeyer 1999.

 78. Szkice z filozofii literatury, wstęp i redakcja Wł. Stróżewski, wyd. 2, Kraków: Znak 2000.

 79. Korespondencja filozoficzna: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Roman Ingarden, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Michalski, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2002.

 80. La comprehension de la obra de arte literaria, tłum. de Gerald Nyenhuis, Mexico: D.F.Universidad Iberoamericana 2005.

 81. Wybór pism estetycznych, Kraków 2005.

Artykuły

 1. Dążenia fenomenologów”, Przegląd Filozoficzny, nr 3 (1919), s. 118-156 oraz nr 4 (1919), s. 315-351.

 2. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym”, Ruch Filozoficzny, nr 3 (1919-1920), s. 45-48.

 3. Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntnistheorie“, JPpF, 4 (1921), s. 545-568.

 4. Intuition und Intellekt bei Henri Bergson”, JPpF, 5 (1922), s. 285-461.

 5. Max Scheler”, Przegląd Warszawski, nr 4 (13) (1922), s. 5-13.

 6. Spór o istotę filozofii”, Przegląd Warszawski, nr 4 (14) (1922), s. 161-172.

 7. W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego”. Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1922), s. 512-534.

 8. Uwagi do Krótkiej rozprawy itd”, Przegląd Filozoficzny, nr 1-2 (1923), s. 100-104.

 9. Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Wessensproblem”, JPpF 7 (1925), s. 125-304.

 10. Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych”, Sprawozdanie Gimnazjum w Toruniu za r. szk. 1924 – 25, Toruń 1925, s. 5-14.

 11. Max Scheler”, Słowo Polskie, nr 154 (1926), s. 6-7.

 12. Max Scheler. Wspomnienie pośmiertne”, Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1928), s. 343-351.

 13. Bemerkungen zum Problem Idealismus – Realismus”, JPpF, 11 (1929), s. 159-190 (wydanie specjalne – Husserl Festschrift).

 14. Psychofizjologiczna teoria poznania i jej krytyka”, Księga Pamiątkowa Gimnazjum im. K. Szajnochy, Lwów 1930, s. 1-44.

 15. Niektóre założenia idealizmu Berkleya”, Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filo­zoficznego, Lwów 1931, s. 215-258.

 16. Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego”, Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1933), s. 320-362.

 17. Formy obcowania z dziełem literackim”, Wiadomości Literackie, nr 7 (1933), s. 3.

 18. Logistyczna próba ukształtowania filozofii”, Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1934), s. 335-346.

 19. Edmund Husserl: twórca fenomenologii”, Wiadomości Literackie, nr 41 (1934), s. 4.

 20. Jeszcze o Atulli mirohtady”, Wiadomości Literackie, nr 43 (1934), s. 4.

 21. Niektóre sprawy sporne we współczesnej psychologii”, Marchołt, nr 1 (1934-35), s. 34-50.

 22. Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes”, Studia Philosophica 1 (1935), s. 29-106.

 23. L’essai logistique d’une refonte de la philosophie”, RPh, nr 7-8 (1935), s. 137-159.

 24. VIII Kongres Filozoficzny w Pradze”, Pion, nr 5 (1935), s. 6-7.

 25. Człowiek i jego rzeczywistość”, Tydzień Polski, 6 (1935), s. 8.

 26. Monachomachii humanistycznej ciąg dalszy”, Pion, nr 5 (1935), s. 2-3.

 27. Formy poznawania dzieła literackiego”, Zjazd Naukowy imienia Ignacego Krasickiego we Lwowie 1935 roku, L. Biernacki (red.) Lwów: 1936.

 28. Der logistische Versuch einer Neugestaltung der Philosophie. Eine kritische Bemerkung”, Actes du VIII-eme Congres International de Philosophie a Prague 1934, Prague: Comité d’Organisation du Congrès, 1936, s. 203-208.

 29. Główne tendencje neopozytywizmu”, Marchołt, nr 2(1936), s. 264-278.

 30. Formy poznawania dzieła literackiego”. Pamiętnik Literacki, nr 3 (1936), s. 163-192.

 31. Poznanie”, ŚiŻ, (Encyklopedia), 4 (1936), s. 345-354.

 32. Racjonalizm”, ŚiŻ, (Encyklopedia), 4 (1936), s. 507-515.

 33. Teoria poznania”, ŚiŻ, (Encyklopedia), 4 (1936), s. 1073-1087.

 34. Kazimierz Twardowski”, Nowe Czasy, nr 9 (1936), s. 4.

 35. Czy zadaniem filozofii jest synteza nauk szczegółowych?”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 3(1936), s. 195-214.

 36. 115*. „Wandlungen in der philosophischen Atmosphäre in Polen”, Slavische Rundschau, nr 4 (1937), s. 224-233.

 37. Philosophie (Congrès Descartes), t. 8, Paris 1937, s. 129-136.

 38. Das ästhetische Erlebnis”, Il- ème Congres International d’Esthètique et des Sciences de 1’art, t. l, Paris: 1937, s. 54-60.

 39. O tak zwanej prawdzie w literaturze”, Przegląd Współczesny, nr 182 (1937), s. 80-94 oraz nr 183 (1937), s. 72-91.

 40. O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze”, Pion, nr 34 (1937), s. 1-2.

 41. Czas i człowiek; fragment”, Czas, nr 352 (1937), s. 15.

 42. Sprawa formy i treści w dziele literackim”, Życie Literackie, nr 5 (1937), s. 153-167.

 43. Człowiek i czas”, Przegląd Filozoficzny, 41 (1938), s. 54-67.

 44. Das Form-Inhalt Problem im literarischen Kunstwerk”, Helikon, nos. 1-2 (1938), s. 51-67.

 45. Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego”, Kazimierz Twardowski, nauczyciel, uczony, obywatel, Lwów: Polskie Tow. Filozoficzne 1938, s. 13-30.

 46. Mścisław Wartenberg”, Dziennik Polski, nr 111 (1938), s. 6.

 47. Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmunda Husserla”, Przegląd Filozoficzny, nr 2 (1939-45), s. 25-76.

 48. W sprawie tzw. fenomenologizmu”, Tygodnik Powszechny, nr 33 (1945), s. 6.

 49. O dziele architektury”, NiS, nr 1 (1946), s. 3-26 oraz nr 2 (1946), s. 217-242.

 50. Esencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 2-4 (1946), s. 101-164.

 51. Człowiek i czas”, Twórczość 2, nr 2 (1946), s. 121-137.

 52. O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki”, Zagadnienia Literackie, nr 1 (1946), s. 12-19 oraz nr 2 (1946), s. 36-13.

 53. Quelques remarques sur la relation de causalité”, Studia Philosophica, 3 (1947), s. 151-166.

 54. The Scientific Activity of Kazimierz Twardowski”, Studia Philosophica, 3 (1947), s. 17-30.

 55. Le temps. L’espace et le sentiment de realite”, Reuue Internationale de Filmologie, nr 2 (1947), s. 127-141.

 56. Ks. Konstanty Michalski, uczony, filozof, człowiek”, Tygodnik Powszechny, nr 34 (1947), s. 1-2.

 57. O poznawaniu cudzych stanów psychicznych”, Kwartalnik Psychologiczny, 13 (1947), s. 1-28.

 58. Quelques remarques sur le probleme de la rélativité de valeurs”, Actes du III-eme Congres des Societes de Philosophie de langue française, Bruxelles-Louvain, Paris: Vrin 1947.

 59. Problem formy a obsahu w literamim dile”, Blok Brno, nr 1 (1947), s. 4-7.

 60. Międzynarodowy kongres filozoficzny w Rzymie”, Przegląd Filozoficzny, nr 1-4(1947), s. 157-158.

 61. Z dziejów teorii dzieła literackiego. (Uwagi na marginesie Poetyki Arystotelesa)”, Kwartal­nik Filozoficzny, nr 1-2 (1948), s. 133-172.

 62. Uwagi o względności wartości”, Przegląd Filozoficzny, nr 1-3 (1948), s. 83-94.

 63. Nekoklik uvah o filmovem umeni”, Blok Brno, nr 2 (1948), s. 91-96.

 64. Wspomnienie o prof. Zawirskim”, Dziennik Literack, nr 18 (1948), s. 7.

 65. Quelques remarques sur la relation de causalité”, Atti del Congresso Internazionale di Filosofia, Roma 1946, t. 3. Milano: 1948, s. 573-577.

 66. Krytyczne uwagi o poglądach fonologicznych. Z dziejów teorii języka w XX wieku”, Spra­wozdania PAU , nr 3 (1948), s. 124-129.

 67. Zagadnienie przypadku”, Sprawozdania PAU, nr 4 (1948), s. 195-200.

 68. Les modes d’existence et le probleme «idealisme – realisme»”, Proceedings of the 10th International Congress of Philosophy. Amsterdam 1948, Amsterdam 1949, s. 347-350.

 69. Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki”. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2 (1949), s. 65-86.

 70. O sądzie warunkowym”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 3-4 (1949), s. 263-308.

 71. Des differentes conceptions de la vérité dans l’oeuvre d’art”, Reuue d’Esthetique, nr 2 (1949), s. 162-180.

 72. Kritische Bemerkungen zu Husserls Cartesianischen Meditationen”, Edmund Husserl: Gesammelte Schriften, t. I: Cartesianische Meditationen und Pariser Yortrage, The Hague: Nijhoff 1950; wyd. 2, 1963, s. 203-218.

 73. Descartes a fizyka nowożytna”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 1-2 (1950), s. 71-149.

 74. Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu”, Tygodnik Powszechny, nr 20 (1950), s. 3-4.

 75. De la structure du tableau”, Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres 1945, nr 1-10, Kraków 1953, s. 36-39.

 76. De la poétique”, Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et Lettres 1945, nr 1-10, Kraków 1953, s. 39-42.

 77. Lekceważenie pamięci”, Muzeum, nr 1 (1953), s. 8-18.

 78. O tłumaczeniach”, O sztuce tłumaczenia, M. Rusinek (red.) Wrocław: Ossolineum 1955, s.127-190.

 79. La valeur esthétique et le problème de son fondement objectif”, Atti del III Congresso Internazionale di Estetica, Venezia 1956, Torino: Istituto di Estetica dell’Universitad di Torino. Edizioni delia Rivista di Estetica 1957, s. 167-173.

 80. Über die gegenwärtigen Aufgaben der Phänomenologie”, Archvio di Filosofia. II Compito delia Fenomenologia, nr 1-2 (1957), s. 229-241.

 81. Die Asymmetrie der ursachlichen Beziehung”, Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft, 66 (1957). (Festschrift für Hedwig Conrad- Martius), s. 100-110.

 82. Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu”, Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca, T. Kotarbiński (red.) Warszawa: PIW 1957, s. 169-170.

 83. I compiti attuali delia fenomenologia”, Archwio di Filosofia. II Compito delia Fenomenolo­gia, nr 1-2 (1957), s. 243-249.

 84. The Hypothetical Proposition”, PPR, nr 4 (1958), s. 435-450.

 85. Bemerkungen zum Problem des ästhetischenWerturteils”, Rivista di Estetica, nr 3 (1958), s. 414-423.

 86. Le probléme de la constitution et le sens de la réflexion constitutive chez Edmond Husserl”, Cahiers de Royaumont: Philosophie: Husserl, t. 3, Paris: Editions de Minuit 1959, s. 242-264 oraz (głos w dyskusji) 66-67, 88-89, 188, 233-234, 265-270, 329-330, 373.

 87. Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel”, Zagadnienia Rodzajów Literac­kich 1 (1959), s. 65-91.

 88. L’intuition bergsonienne et le problème phénoménologique de la constitution”, Actes du X-eme Congres des Sociétés de Philosophie de langue française, Congres Bergson, t.1. Paris: Colin 1959, s. 163-166; oraz vol 2: Discussions, Paris: Colin 1959, s. 26-27.

 89. Edmund Husserl zum 100. Geburtstag”, ZpF 13, nr 3 (1959), s. 459-463.

 90. Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl”, Phaenomenologica, t. 2: Husserl und das Denken der Neuzeit. Akten des 11. internationalen phänomenologischen Kolloquiums, Krefeid 1956, The Hague: Nijhoff 1959, s. 190-204.

 91. De 1’idéalisme transcendental chez E. Husserl”, Phaenomenologica, t. 2: Husserl et la pensée moderne. Actes du II- eme Colloque International de Phenomenologie, Krefeid 1956, The Hague: Nijhoff 1959, s. 205-215.

 92. Besinnung auf Grundfragen”, Slavische Geisteswelt. West- und Südslaven, t. 3: Mensch und Welt, S. Hamer, O. Turecek and G. Wytrzens (eds.), Baden-Baden: Holle 1959, s. 145-154.

 93. O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym”, Estetyka, 1(1960), s. 147-168.

 94. O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego. Fragment”, Charisteria: Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, War­szawa: PWN 1960, s. 109-124.

 95. Notes sur 1’objet de 1’histoire de la philosophie”, Diogéne, nr 29 (1960), s. 130-141.

 96. Reflections on the Subject Matter of the History of Philosophy”, Diogéne, nr 29 (1960), s.111-121.

 97. Podstawowe twierdzenia o budowie dzieła literackiego” i „Dodatek: Przedmiot i zadania wiedzy o literaturze”, Teoria badań literackich w Polsce, t. 2, H. Markiewicz (red.), Kraków 1960, s. 178-206.

 98. Racourcis de perspective du temps dans la concretisation de l’oeuvre litteraire”, przeł. E. Willman, Reuue de Métaphysique et de Morale 65, nr 1 (1960), s. 19-51.

 99. The General Question of the Essence of Form and Content”, przeł. M. Rieser, Journal of Philosophy, nr 7 (1960), s. 222-233.

 100. L’homme et la nature”, Atti del XII Congresso Intemazionale di Filosofia, Venezia 1958, t. 2, Firenze: Sansoni 1960, s. 209-213.

 101. Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego”, Estetyka 2 (1961), s. 3-11.

 102. Aesthetic Experience and Aesthetic Object”, przeł. J. Makota i S. Moser, PPR, nr 3 (1961), s. 289-313.

 103. Nature humaine”, Nature humaine. Actes du XI- eme Congres des Societe’s de Philosophie de langue francaise, Montpellier 1961, Paris 1961, s. 220-223.

 104. O dyskusji owocnej słów kilka”, Przegląd Kulturalny, nr 48 (1961), s. l.

 105. La pittura astratta” przeł. G. Vattimo Rivista d'Estetica, nr 2 (1961), s. 165-190.

 106. Bemerkungen zum Problem des ästhetischen Werturteils”, II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica, Venezia 1958, Padova: Edizioni della Rivista di Estetica 1961, s. 41-50.

 107. Osservazioni sul problema del giudizio di valore estetico”, II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica, Venezia 1958, Padova: Edizioni delia Rivista di Estetica 1961, s. 41-50.

 108. A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part I”, przeł. H. Michejda, Joumal of Aesthetics and Art Criticism, nr 2 (1961), s. 163-173.

 109. A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part II”, przeł. H. Michejda, Journal of Aesthetics and Art Criticism, nr 3 (1962), s. 273-285.

 110. Prinzipien einer erkenntniskritischen Betrachtung der ästhetischen Erfahrung”, Actes du IV-eme Congres International d’Esthetique, Athens 1960. Athens: Myrtides 1962, s. 622-631.

 111. 190. „Poetik und Sprachwissenschaft”, Poetics, (Proceedings of the International Conference on Poetics. Warsaw 1960), Warsaw and The Hague: PWN-Mouton 1961, s. 3-9. |

 112. Bemerkungen zum Problem der Begrundung”, Studia Logica, 13 (1962), s. 153-176.

 113. Le mot comme élément d’une langue”, Thinking and Meaning. Entretien d’Ogord 1962, Logique et Analyse, Nouvelle Serie, nr 20 (1962), s. 212-216.

 114. Edith Stein on Her Activity as an Assistant of Edmund Husserl. Extracts from the Letters of Edith Stein with a Commentary and Introductory Remarks”, PPR, nr 2(1962), s.155 – 175.

 115. Leopold Blaustein, teoretyk radia i filmu”, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4 (1963), s. 86-93.

 116. Dialogue avec Ansermet. II oblige le lecteur penser par lui même”, Supplement litteraire du Journal de Génève, nr 293 (1963): s. v.

 117. Artistic and Aesthetic Values”, British Journal of Aesthetics, nr 3 (1964), s. 198-213.

 118. Das schöpferische Verhalten des Autors und das Mitschpfertum des Virtuosen und der Zuhrer”, Aspecten van Creativiteit. Verhandelingen uoorgedragen in een zitting ter herdenking van het 50- jarig bestaan van het Bureau voor Muziek- Auteursrecht BUMA, Amsterdam 1964, s. 29-33.

 119. Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges”, Archive de Philosophie, nr 3-4 (1964), s. 356-407.

 120. W sprawie budowy dzieła literackiego. Profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi”, Pamięt­nik Literacki, nr 1 (1964), s. 183-202.

 121. Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem”, Pamiętnik Literacki, nr 2 (1964), s. 435-438.

 122. List do Redakcji”, Studia Estetyczne, 1 (1964), s. 245-247. (Odpowiedź na Jadwigi Sławińskiej: „Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena”)

 123. Fenomenologia”, Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 3, Warszawa: PWN 1964, s. 616.

 124. Edmund Husserl”, Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 4” Warszawa: PWN 1964, s. 776.

 125. Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges”, Archives de l’lnstitut International des Sciences Théoretiques, t. 13: La phénomenologie et les sciences de la nature. Colloaue de 1’Academie Internationale de Philosophie des Sciences. 2-4 Septembre 1963. Fribourg (Suisse), Bruxelles: Office international de librairie 1965, s. 36-87.

 126. Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych”, Studia Estetyczne, 2 (1965), s. 3-26.

 127. Werte. Normen und Strukturen nach René Wellek”, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 40, nr 1 (1966), s. 43-55.

 128. Einige ungelste Probleme der Werttheorie”, Orbis Scriptus. Festschrift für Dimitrij Tschizewskij, München: Fink 1966. s. 365-373.

 129. Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen”, Ruch Filozoficzny, nr 1-2(1966), s. 21-35.

 130. Uwagi do Uwag Zofii Lissy”, Studia Estetyczne, 3 (1966), s. 115-128.

 131. O bezpośrednim poznaniu apriorycznym”, Główne zagadnienia filozofii, t. 2, W. Krajewski (red.), Warszawa 1966, s. 228-239.

 132. Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury”, Zygmunt Łempicki: Wybór pism, tom 11: Studia z teorii literatury, Warszawa 1966, s. 9-17.

 133. Betrachtungen zum Problem der Objektivit”, ZpF, nr 1 (1967), s. 31-46 oraz nr 2 (1967), s.242-960.

 134. Poglądy J. Volkelta na wczucie”, Studia Estetyczne, 4 (1967), s. 135-149.

 135. Z teorii dzieła literackiego”, Problemy teorii literatury, H. Markiewicz (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków: 1967, s. 7-59.

 136. La vita dell’opera letteraria”, Il Verri, nr 23 (1967), s. 3-28.

 137. L’homme et la naturę”, La Pologne, nr 6 (1967), s. 17.

 138. Der Mensch und die Natur”, Polen, nr 6 (1967), s. 17.

 139. Man and Nature”, Poland, nr 6 (1967), s. 17.

 140. O saznavaniju knjižewnog dela”, Izraz, 2-12, Izraz 12, 1 (1967).

 141. A kép és az irodalni mualkotás”, Helikon, 14 (1968), s. 3-4.

 142. Problemet on verdienes relativitet”, Minerva, 12 (1968), s. 181-195.

 143. Meme Erinnerungen an Edmund Husserl”, Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl, Roman Ingarden (red.), Phaenomenologica, t. 25, The Hague: Nijhoff 1968, s. 106-135.

 144. Erluterungen zu den Briefen [Husserls]”, Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl, Roman Ingarden (red.), Phaenomenologica, t. 25, The Hague: Nijhoff 1968, s. 136-184.

 145. Die ontischen Fundamente der Verantwortung”, Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1968, t. 1. Vienna: Herder 1968, s. 235-242.

 146. De la connaissancede l’oeuvre littéraire”, Archive de Philosophie, nr 2 (1968), s. 202-263.

 147. Das Problem des Systems der sthetisch relevanten Qualitten”, Actes du V-ème Congres International d’Esthétique, Amsterdam 1964, The Hague: 1968, s. 448-456.

 148. Sprawa stosowania metod statystycznych do badania dzieła sztuki”, Kultura i Społeczeń­stwo, nr 4 (1968), s. 35-50.

 149. Ästhetik und Kunstphilosophie”, Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosop­hie. Wien 1968, t. 4, Vienna: Herder 1969, s. 214-219.

 150. Le concept de philosophie chez Franz Brentano”, Archive de Philosophie, nr 3 (1969), s. 458-175 (Part 1); oraz nr 4 (1969), s. 609-638 (Part 2).

 151. Z rozważań nad wartościami moralnymi”, Rozprawy filozoficzne. Księga Pamiątkowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. T. Czeżowskiego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, nr 2 (1969), s. 105-117.

 152. The Physicalistic Theory of Language and the World of Literature”, translated from German by Maria Pelikan, Yearbook of Comparative Criticism, 2 (1969), s. 80-98.

 153. Co jest nowego w ostatniej pracy Husserla?”, Studia Filozoficzne, nr 4 (1970), s. 3-14.

 154. Künstlerische Funktionen der Sprache. Ein Ausblick”, Sprachkunst, nr 1 – 2 (1970), s. 20-31.

 155. Bemerkungen zu den Bemerkungen von Professor Zofia Lissa”, Studia Filozoficzne, nr 4 (1970), s. 351-363.

 156. Bericht ber meine Studien zur Ästhetik”, Contemporary Philosophy. A Survey, t. 4, R. Klibansky (ed.), Firenze: La Nuova Italia Editrice 1971, s. 106-110.

 157. Ausgangsprobleme zur Bertrachtung der kausalen Struktur der Welt”, Philomates. Studies and Essays in Memory of Philip Merlan, Robert B. Palmer and Robert Hamerton-Kelly (eds.), The Hague: Nijhoff 1971, s. 398-411.

 158. Die vier Begriffe der Transzendenz und das Problem des Idealismus bei Husserl”, Analecta Husserliana, 1 (1971), s. 36-74.

 159. O badaniach filozoficznych Edith Stein (12.10.1891 – 9.8.1942)”, Znak, nr 4 (1971), s. 389-409.

 160. Les functions du langage au théâtre”, Poetique, 8 (1971), s. 531-538.

 161. Knji&#382evno dęło kao višeslojna tvorevina”, Poija, 17, nr 15 (1971), s. 24.

 162. Pogled na neka kričtiko – epistemološka pitanja saznanja knji&#382evnog dela”, Knjik, nr 1-3 (1971), s. 58-64; oraz nr 4 (1971), s. 75-94.

 163. Max Bense und das Problem der Anwendung statistischer Methoden in der Literaturforschung”, Sprachkunst. Beitrage zur Literaturwissenschaft, nr 3-4 (1972), s. 177-213.

 164. Filozofia Edmunda Husserla. Zarys encyklopedyczny”, Fenomenologia Romana Ingardena, Studia Filozoficzne, (wydanie specjalne) (1972), s. 5-17.

 165. What is New in Husserl’s Crisis?”, Analecta Husserliana, 2 (1972), s. 23-47.

 166. Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl”, Husserl to gendai shiso, Tokyo 1972, s. 149-166.

 167. Istra&#382iyanja u ontologji umetnosti”, Umetnost, nr 29-30 (1972), s. 63-74.

 168. Osnovne tvrdnje o suštinskoj strukturi knji&#382evnog umetničkog dela”, Venac, nr 3 (1972), s. 15.

 169. On So-called Truth in Literature”, Aesthetics in Twentieth-Century Poland. Selected Essays, Jean G. Harrel and Alina Wierzbiańska (eds.), Lewisburg, PA: Bucknell UP 1973, s. 164-204.

 170. „About the Motives that led Husserl to Transcendental Idealism”, Phenomenology and Natural Science, Dale Riepe (ed.), New York: 1973, s. 95-117.

 171. Główne kierunki polskiej filozofii”, Studia Filozoficzne, nr 1 (1973), s. 3-15.

 172. Identitet muzičkog dela”, Treći program Radio Beograda, nr 19 (1973), s. 471-595.

 173. Istra&#382ivanja iz ontologije umetnosti: film”, Filmske sveske, nr 1 (1973), s. 7-25.

 174. O različitom shvatanju istinitosti u delima umetnosti”, Stremeljnja 16, nr 6 (1973), s. 685-700.

 175. O filosofskoj estetici”, Knji 4, nr 1 (1973), s. 24-31.

 176. A priori Knowledge in Kant vs. a priori Knowledge in Husserl”, Dialectics and Humanism, (1973) s. 5-18.

 177. Main Directions of Polish Philosophy”, Dialectics and Humanism, nr 2 (1974), s. 91-103.

 178. Psychologism and Psychology in Literary Scholarship”, New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation, nr 2 (1974), s. 215-223. (zawiera komentarz J. Fizera, s. 213-215).

 179. Napomene na marginama Aristotelove poetike”, Poija, 20, nr 186-187 (1974), s. 8-12; oraz nr 188 (1974), s. 26.

 180. O rečenici”, Knji 29, nr 1 (1974), s. 71-83.

 181. O problemu percepcije muzičkog dela”, Vidici, (Beograd) nr 169 – 170 (1975), s. 16-18.

 182. On the Ontology of Relations”, The Journal o f the British Society for Phenomenology, nr 2 (1975), s. 75-80. (Przygotował do druku: Guido Küng)

 183. Remarks Concerning the Relativity of Values”, The Journal of the British Society for Phe­nomenology, nr 2 (1975), s. 102-108. (do druku przygotowali: G. Küng i E.M. Swiderski.)

 184. Phenomenological Aesthetics: An Attempt at Defining Its Range”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, nr 3 (1975), s. 257-269.

 185. Estetska vrednost i problem njenog fundiranja u umetničkom delu”, Knji&#382őevna reč, nr 4 (1975), s. 36-266.

 186. Kritčke primetbe prov. dr Romana Ingardena”: E. Husserl, Kartezijanske Meditacije, Zagreb 1975, s. 173-174.

 187. Lesingov Laokoon”, Knji, nr 1 (1975), s. 62-70.

 188. Poetica i nauka o jeziku”, Knji&#382őevna reč, nr 4 (1975), s. 38.

 189. Stvaralačko ponašanje autora i stvaralačka radnja izmedju virtuoza i slušaoca”, Knji&#382őevna reč, nr 4 (1975), s. 36.

 190. Slika”, Fenomenologija, M. Damnjanović (red.) Beograd: Nolit 1975, s. 182-232.

 191. Probleme der Husserlischen Reduktion”, Analecta Husserliana, (1976), s. 1-71.

 192. O funkcjijama jezika u pozornišnoj scenskoj igri”, Estetica Modernog Teatra, R. Lazić i D. Rnjak (red.), Beograd: Vuk Karadzić 1976, s. 99-122.

 193. Ćovek i vreme”, Ideje, nr 3 (1977), s. 1-19.

 194. On Moral Action”, Analecta Husserliana, 7 (1978), s. 151-162.

 195. Ćovek i priroda”, Knji&#382őevna reč, nr 25 (1978), s. 105.

 196. Lesingov Laokoon”, Odnosi Mediu Umentostima, B. Milijić (red.), Beograd: Nolit 1978, s.116-130.

 197. Opaske na marginama Aristotelove Poetike”, Knji&#382őevna smotra, 31-32 (1978), s. 33-48.

 198. Ćovek i njegova stvamost”, Sauremenik, nr 4 (1978), s. 320-325.

 199. Über die philosophischen Forschungen Edith Steins”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, nr 2-3 (1979), s. 456-480.

 200. Künstlerische und ästhetische Werte”, przeł. T. Nishizawa, The Journal of Gifu College of Economics, nr 4 (1979), s. 278-303.

 201. O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki”, przełożył na japoński: Yushiro Takei, The Journal of Gifu College of Economics, nr 1 (1980), s. 122-142.

 202. Fragmenty dyskusji” (z Romanem Ingardenem), Studia Estetyczne, 17 (1980), s. 3-31.

 203. Psychologism and Psychology”, Psychologism and Psychoaesthetics: A Historical and Critical View o f Their Relations, by John Fizer, Amsterdam: Benjamins Press 1981, s. 202-216.

 204. Nekoliko napomena o filmskoj umetnosti”, Lica, nr 3-7 (1981), s. 43-49.

 205. Nekoliko riječi o plodotvomoj diskusiji”, Kulturalni radnik, nr 3 (1981), s. 53-60.

 206. O funkciji govora u pozorišnoj predstavi”, Moderna Teorija Drame, M. Miočizumć (red.), Beograd: Nolit 1981, s. 244-263.

 207. O raznim shvatnjina Istinitosti u umetičkom delu”, Ideje, nr 8 (1981), s. 41-43

 208. Wartości artystyczne: wartości estetyczne”, Studia Estetyczne, 19 (1982), s. 194-214.

 209. Teorijska poetica i normativna poetica”, Knji&#382evne noviny, 34 (1982), s. 651.

 210. On Philosophical Aesthetics”, Dialectics and Humanism, nr 1 (1983), s. 5-12.

 211. Subjekat spoznavanja i čovek koji spoznaje”, Dijalog, nr 1-2 (1983), s. 29-44.

 212. Definicija poetike i njen odnos prema filozofiji kni&#382evnosti i nauci o kni&#382evnosti”, Knji&#382őevna reč, nr 12, 1984, s. 7-8.

 213. Reminiscences of Stanisław Ignacy Witkiewicz”, Dialectics and Humanism, nr 2 (1985), s. 55-59.

 214. On the Cognition of the Literary Work of Art”, The Hermeneutics Reader. Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present, K. Mueller-Vollmer (eds.), New York: Continuum 1985, s. 187-213.

 215. Phenomenological Aesthetics: An Attempt at Defining Its Range”, Critical Theory Since 1965, Hazard Adams and Leroy Searle (eds.), Tallahassee FL: UP of Florida 1986, s. 185-197.

 216. Über die philosophischen Forschungen Edith Steins”, Edith Stein – Eine grosse Glaubenzeugin, przeł. W. Herbstrith, Annweiler: Piger 1986, s. 203-229.

 217. Theory of Knowledge as Phenomenology of the Essence of Cognitive Experiences and Their Correlates”, przeł. A. Szylewicz, Aletheia: An International Journal of Philosophy, t. 4: Epistemology and Logic, Bern: Lang 1988, s. 1-106.

 218. O badaniach filozoficznych Edith Stein”, w: E. Stein, O zagadnieniu wczucia, Kraków: Znak 1988, s. 155-180.

 219. Some Epistemological Problems in the Cognition of the Aesthetic Concretization of the Literary Work of Art”, w: K.M. Newton (ed.), Twentieth-Century Literary Theory, New York 1993, s. 76-80.

Miscellanea

 1. E. Husserl, Logische Untersuchungen, wyd. 2 poprawione Halle 1913. (Rec. w: Przegląd Filozoficzny, nr 3-4 (1915), s. 305-311).

 2. Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, t. 3, Halle 1916. (Rec. w: Ruch Filozoficzny, nr 9 (1919-20), s. 181-184).

 3. A. Reinach, Gesammelte Schrifften, Halle 1921. (Rec. w: Ruch Filozoficzny, nr 8-10 (1921-22), s.116-117).

 4. L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921. (Rec. w: Przegląd Filozoficzny, nr 3 (1922), s. 451-468).

 5. L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921. (Rec. w: Ruch Filozoficzny nr 7-8 (1922-1923), s. 99-101).

 6. J. Marcinowska, Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, Warszawa 1922. (Rec. w: Prze­gląd Warszawski, nr 2 (20) (1923), s. 254-275).

 7. Księga pamiątkowa ku uczczeniu...Kazimierza Twardowskiego, Przegląd Filozoficzny, (wy­danie specjalne), 23 (1920). (Rec. w: Przegląd Warszawski, nr 1 (1924), s. 370-383).

 8. O pytaniach esencjalnych”, Sprawozdania TNL, nr 3 (1924), s. 119-135. (Streszczenie wykładu wygłoszonego przez K. Twardowskiego 13 Maja 1924).

 9. O pytaniu i jego trafności”, Ruch Filozoficzny, nr 3-5 (1925), s. 73-74.

 10. O klasyfikacji”, Ruch Filozoficzny, nr 9-10 (1925), s. 164.

 11. Polskie czasopisma filozoficzne”, Przegląd Warszawski, nr 2 (1925), s. 108-110 i 237-245.

 12. Z. Mysłakowski, IntuicjonizmBergsona, Warszawa 1924. (Rec. w: Ruch Filozoficzny, nr 7-10 (1926-1927), s. 103-106).

 13. Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?”, Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1927), s. 303-305. (Streszczenie wykładu wygłoszonego podczas Pierwszego Pol­skiego Kongresu Filozoficznego Lwów 1923).

 14. Badania marburskie nad obrazami ejdetycznymi”', Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 164. (Streszczenie odczytu wygłoszonego 21 kwietnia na posiedzeniu PTF).

 15. Idealizm transcendentalny E. Husserla”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 167-168. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 6 grudnia 1928 dla PTF).

 16. Zagadnienia tkwiące w problematyce idealizmu i realizmu”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 168-169. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 13 grudnia 1928 dla PTF).

 17. L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928. (Rec. w: Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1929), s. 315-316).

 18. L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928. (Rec. w: Slavische Rundschau, 1 (1929), s. 837-839).

 19. O nazwach i wyrazach funkcyjnych”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1930-1931), s. 204-205. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 19 października 1929 dla PTF).

 20. Verbum finitum a zdanie”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1930-1931), s. 205-206. (Streszcze­nie wykładu wygłoszonego 26 października 1929 dla PTF).

 21. E. Husserl, „Formale und transzendentale Logik”, JPpF, 10 (1929), s. 1-298. (Rec. w: Kantstudien, nr 1-2 (1933), s. 206-209).

 22. Wł. Witwicki, Psychologia, wyd. 2., Lwów 1930-1933. (Rec. w: Przyjaciel Szkoły, nr 1-2 (1934), s. 61-62).

 23. E. Volhard, Zwischen Hegel und Nietzsche. Der ästhetiker Friedrich Theodor Vischer, Frankfurt/Main: Klostermann 1932. (Rec. w: Kantstudien 40 (1935), s. 325).

 24. Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?”, Przegląd Filozoficzny, nr 4 (1936), s. 352-355. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 16 września 1936 podczas Trzeciego Kongresu Filozofii Polskiej, Kraków).

 25. Analiza zdania warunkowego”, Sprawozdania PTPN, 10 (1936), s. 17-27. (Wykład wygło­szony 13 grudnia 1935 dla PTPN).

 26. O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta (sprostowanie)”, Marchołt, nr 3 (1937), s. 365-367.

 27. Sprostowanie niektórych twierdzeń H. Życzyńskiego w artykule Nowinkarstwo w poloni­styce”, Prosto z Mostu, nr 29 (1937), s. 4.

 28. List do Redakcji”, Nowa Książka, nr 4 (1937), s. 218-219.

 29. W. Grebe, Geist und Sache, Frankfurt/Main 1934. (Rec. w: Nauka Polska 22 (1937), s. 333-336).

 30. Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego”, Ruch Filozoficzny, nr 1-3 (1938), s. 134-136. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 12 lutego 1937 dla PTF).

 31. S. Baley, Osobowość twórcza Żeromskiego, Warszawa 1936. (Rec. w: Nowa Książka, nr 1 (1938), s. 15-16).

 32. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936. (Rec. w: Pamiętnik Literacki).

 33. Forma i norma” w: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Z. Łempicki (red.), Wilno 1937, s. 17-32. (Rec. w: Pamiętnik Literacki 35, nr 1-4 (1938), s. 271-279).

 34. A. Metzger, Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relatvismus und seiner Berwindung, Halle 1934. (Rec. w: Ruch Filozoficzny, nr 1-3 (1938), s. 53-54).

 35. Przemówienie na pogrzebie Kazimierza Twardowskiego”, Ruch Filozoficzny, nr 1-3 (1938).

 36. Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem”, Sprawozdania PAU, nr 7 (1945), s. 154-155. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 20 lipca 1945 dla Wydz. Historii i Filozofii PAU).

 37. O budowie obrazu”, Sprawozdania PAU, nr 8 (1945), s. 183-184. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 11 października 1945 dla Komitetu Historii Sztuki PAU).

 38. O poetyce”, Sprawozdania PAU, nr 8 (1945), s. 183. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 29 października 1945 dla Wydziału Filologii PAU).

 39. Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część l”. Sprawozdania PAU, nr 3 (1947), s. 63. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 19 marca 1947 dla Wydz. Filologii PAU).

 40. Sprostowanie”, Twórczość, nr 5 (1948), s. 123-127.

 41. Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część l, Z dziejów teorii języka XX wieku” Sprawozdania PAU, nr 3 (1948), s. 124-129 (Streszczenie wykładu wygłoszonego 23 mar­ca 1948 dla Wydz. Filologii Komitetu Lingwistyki PAU).

 42. Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część 2”, Sprawozdania PAU , nr 5 (1948), s. 219-224. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 18 maja 1948 dla Wydz. Filologii PAU).

 43. Zagadnienie przypadku”, Sprawozdania PAU, nr 4 (1948), s. 195-200. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 26 kwietnia 1948 dla Wydz. Historii i Filozofii PAU).

 44. Metodologiczny wstęp do teorii poznania”, Sprawozdania WTN , 3 (1948), s. 242-244. (Stre­szczenie wykładu wygłoszonego 16 maja 1948 na Wydz. Historii i Filozofii we Wrocławiu).

 45. O słowie jako składniku określonego języka”, Sprawozdania PAU, nr 4 (1949), s. 182-186. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 28 kwietnia 1949 dla Komitetu Lingwistyki PAU).

 46. O słowie jako składniku określonego języka”, Język Polski, 29 (1949), s. 231- 232. (Przedruk fragmentu pozycji 342).

 47. O sądzie warunkowym”, Sprawozdania PAU, nr 9 (1949), s. 503-504. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 18 listopada 1949 dla Komitetu Filozofii PAU).

 48. Wstęp” do: K. Michalski, La gnoseologie de Dante, Kraków: WL 1950.

 49. O możliwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym”, Sprawozdania PAU , nr 2 (1951), s. 123-127. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 27 lutego 1951 dla Komitetu Filozofii PAU).

 50. Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część 2: Lessing. Laokon”, Sprawozdania PAU, nr 2 (1952), s. 92-98. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 20 lutego 1952 dla Komitetu Filologii Zachodnioeuropejskiej).

 51. O przedmiocie historii filozofii”, Sprawozdania PAU, nr 5 (1952), s. 273-279. (Streszcze­nie wykładu wygłoszonego 23 maja 1952 dla Komitetu Filozofii PAU).

 52. Głos w dyskusji nad referatem Z. Lissa „O percepcji dzieła muzycznego”, Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, nr 1-2 (1955), s. 286-289.

 53. Niektóre twierdzenia o związku przyczynowym”, Sprawozdania TNT , nr 1-4 (1955), s. 77-82. (Streszczenie wykładu wygłoszonego na Wydziale Filozofii i Filologii w Toruniu 21 wrzesień 1955).

 54. Elementy dzieła muzycznego”, Sprawozdania TNT , nr 1-4 (1955), s. 82-84. (Streszczenie wykładu wygłoszonego na Wydziale Filozofii i Filologii w Toruniu 21 wrzesień 1955).

 55. Przedmowa” do: Jerzy Gałecki, Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda, Kraków 1962, s. 5-9.

 56. Przedmowa” do: Janina Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, Kraków 1964, s. 5-8.

 57. Uczciwość i dobroć: Dyskusja”, Znak, nr 4 (1965), s. 419. (Dyskusja o odczycie Władysła­wa Tatarkiewicza: „Uczciwość i dobroć”).

 58. Dyskusja”, Znak, nr 4 (1965), s. 466-467. (Dyskusja o odczycie Władysława Stróżewskiego).

 59. Jean Hering (1890-1966)”, PPR, nr 2 (1966), s. 308-309.

 60. Człowiek i przyroda”, Polska, nr 154 (1967), s. 17.

 61. Przedmowa” do: Edmund Husserl Ideeczyste/fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa: PWN 1967.

 62. Remarques”, Revue de Métaphysiąue et de Morale, nr 3 (1967), s. 341-343.(Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

 63. Bemerkungen...”, Orbis Litterarum, nr 1-4 (1967), s. 60-61. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

 64. Bemerkungen...”, Samtiden, nr 2 (1967), s. 107-108. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

 65. Der Brief an Husserl über die VI. Untersuchung und den Idealismus”, Analecta Husserliana 2 (1972), s. 357-374.

 66. Uwagi Romana Ingardena”, Fenomenologia Romana Ingardena, (Studia Filozoficzne, (wydanie specjalne) (1972), s. 501-502. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

 67. Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erlauterungen und Erinnerungen an Husserl, R. Ingarden (red.), Phaenomenologica, t. 25. The Hague: Nijhoff 1968.

 68. Enciclopedia filosofica, wydanie 2. poprawione, Firenze: Sansoni 1967. (Rec. w: Ruch Filozofi­czny, nr 1-2 (1970), s. 27-32).

 69. Gastvorlesung von Roman Ingarden”, Bulletin International d’Esthetique, nr 14 (1970), s. 5-7. (Streszczenie wykładu wygłoszonego w Amsterdamie 14 marca 1969 r.).

 70. Letters Pro and Con”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, nr 4 (1970), s. 541-542. (List do prof. Fizera o schematyczności).

 71. Romana Ingardena dwa listy do Janusza Kuczyńskiego, Wydawcy Studiów Filozoficznych”, Studia Filozoficzne, nr 4-5 (1970), s. 193-194.

 72. Edmund Husserl. „Formale und transzendentale Logik”, JPpF, 10 (1929), s. 1-298. (Rec. przedrukowana w: Husserl, Hermann Noack (red.), Darmstadt 1973, s. 168-173).

 73. Głos w dyskusji o: A. Pazanin, „Wahrheit und Lebenswelt”, Phaenomenologica, t. 61: Vèrité et vérification/Wahrheit und Verifikation, Akten des IV. Internationalen Kolloquiums für Phänomenologie, 8-11 September 1969, The Hague: Nijhoff 1974, s. 92.

 74. Głos w dyskusji o: Stephan Strasser, „Probleme des Verstehens”, Phaenomenologica, t. 61: Vèrité et vérification/Wahrheit und Verifikation, Akten des IV. Internationalen Kolloqu­iums für Phänomenologie, 8-11 September 1969, The Hague: Nijhoff 1974, s. 182.

 75. O fenomenološkoj estetici. Pokušaj odredbe oblasti istra&#382ivanja”, Gledišta, nr 3 (1975), s. 289-310. (Wykład wygłoszony w: Instytut Estetyki. Amsterdam, 17 marzec 1969).

 76. The Letter to Husserl about the VIth Logical Investigation and Idealism”, Analecta Husserliana, 4 (1976), s. 419-438.

 77. O teoriach kontemplacji”, Studia Estetyczne, 14 (1977), s. 99-110. (Fragment wykładu z 3 maja 1960).

 78. O sytuacji estetycznej”, Studia Estetyczne, 14 (1977), s. 110-116. (Fragment wykładu z 10 maja 1960).

 79. Przedmowa” do: Jan Szewczyk, Krytyka teorii przyczynowości Davida Hume’a, Kraków: WL 1980, s. 5-8.

 80. Lectures on Aesthetics” przeł. B. Lewandowski, Literary Studies in Poland 11 (1983), s. 15-37. (Tłumaczenie wykładów: 13. i 14. opublikowanych w: Wykłady i dyskusje z estetyki.)

 81. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, R. Ingarden (red.), Warszawa: PWN 1984.

Tłumaczenia

 1. O zjawisku tragiczności” (M. Scheler, Zum Phänomen des Tragischen), Przegląd Warsza­wski, nr 4 (1922), s. 32-52.

 2. O rehabilitacji cnoty” (M. Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend), Marchołt, nr 1 (1936), s. 5-28. (Współpraca: St. Kołaczkowski).

 3. O zjawisku tragiczności” (M. Scheler, Zum Phänomen des Tragischen), wyd. 2. poprawione, Biblioteczka Filozoficzna, t. 10, Lwów 1938.

 4. Krytyka czystego rozumu (I. Kant, Kritik der reinen Vernunft), Warszawa: PWN 1957.

 5. O zjawisku tragiczności” (M. Scheler, Zum Phänomen des Tragischen), w: O tragedii i tragiczności. Arystoteles, David Hume i Max Scheler, wybór, opracowanie i przedmowa: Wł. Tatarkiewicz, Kraków: WL 1976.

© Copyright by Katarzyna Barska