Polish English
Aktualności
O Centrum
Roman Ingarden
Bibliografia
Do autorów
Artykuły
Linki
Galeria
Kontakt

Bibliografia - prace o Romanie Ingardenie

Bibliografia, którą zamieszczamy na stronie internetowej Centrum została przygotowana przez dra hab. Andrzeja J. Nowaka i dra Leszka Sosnowskiego i wydana w Słowniku pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków: Universitas 2001. Pracownicy Centrum starają się uaktualniać dane bibliograficzne zamieszczając informacje o publikacjach wydanych po roku 2000 (zarówno o pracach Ingardena, jak i tych jemu poświęconych).

Prace Romana Ingardena

Rozprawy o filozofii Ingardena
(wybór tekstów opublikowanych od 1990 roku)

 1. Ablewicz Krystyna, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994.

 2. Baranowska Małgorzata M., „Obraz człowieka według Schelera i Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVI, z. 4 (1998), s. 47-56.

 3. Barski Jacek, Die Strukturen der ästhetischen Kommunikation Denken von Roman Ingarden, Stuttgart 1992.

 4. Bartoszyński Kazimierz, „Niektóre założenia estetyki Romana Ingardena”, w: Powieść w świecie literackości, Warszawa 1991.

 5. Bartoszyński Kazimierz, „O niektórych założeniach estetyki R. Ingardena”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena, Warszawa-Kraków 1995, s. 221-237.

 6. Bartoszyński Kazimierz, „The Ontology of Objects in Ingarden’s Aesthetics”, Analecta Husserliana, v. XXVII, Dordrecht 1989, s. 369-393.

 7. Basista Andrzej, „Z pogranicza sztuki”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii, op.cit., s. 317-323.

 8. Bator Andrzej P., Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca, Wrocław 1999.

 9. Białecka Aleksandra, „Filozofia siedemdziesiąt lat po Das literarische Kunstwerk”, Filozofia Nauki, R. VII nr 3-4 (1999), s. 153-160.

 10. Bielawka Maria, „Dwa oblicza świadomości w filozofii Romana Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIII, z. 1 (1995), s. 129-135.

 11. Bielawka Maria, „Konstytucja wartości w czasie”, w: J. Lipiec (red.), Ontologia wartości, Lublin 1980, s. 149-156.

 12. Bielawka Maria, „Tajemnica czasu w filozofii Romana Ingardena”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 205-209.

 13. Bielawka Maria, „The Mystery of Time in Roman Ingarden’s Philosophy”, w: A.T. Tymieniecka (red.), Ingardeniana III, Dodrecht 1991, s. 109-117.

 14. Biemel Walter, „Kritische Bemerkungen zu Ingardens Deutung des Bildes”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, Dordrecht 1990, s. 107-121.

 15. Biemel Walter, „Ingarden als Phaenomenologe der Kunst. Bemerkungen zu seiner Deutung des Musikwerkes”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków 1995, s. 193-208.

 16. Biemel Walter, „Refleksja nad Ingardena wykładnią obrazu”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii, op.cit., s. 297-307.

 17. Bloss Jochen, Stróżewski Władysław, Zumr Josef (red.), Intentionalität. Werte. Kunst. (Husserl - Ingarden - Patočka), Praha 1995.

 18. Błaszczyk Piotr, „Ingarden o czasie. Cz. I”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIV, z. 3 (1996), s.33-61.

 19. Błaszczyk Piotr, „Ingarden o czasie. Cz. II”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIV, z. 4 (1996) s.125-151.

 20. Błaszczyk Piotr, „Związek przyczynowy w Sporze o istnienie świata”, Kwartalnik Filozoficz­ny, t. XXVII, z. 2 (1999), s. 69-118.

 21. Bolak Edward, „Wokół Ingardenowskiej ontologii zmiany”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVI, z.l (1998), s. 79-96.

 22. Bordini Maria da Gloria, Fenomenologia e teoria literaria: Husserl, Ingarden, Sao Paulo 1990.

 23. Brogowski Leszek, „Getynga, Husserl, Ingarden”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 1994, t. 39, s. 117-129.

 24. Casebier Allan, Film and Phenomenology. Toward a Realist Theory of Cinematic Representation, Cambridge 1991.

 25. Cichoń Władysław, „Znaczenie myśli Ingardena dla teorii wychowania”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 211-217.

 26. Ciszewska Jadwiga, „Ingardenowska koncepcja swoistości doświadczenia estetycznego”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin, Lublin 1994, s. 151-160.

 27. Ciszewska Jadwiga, „Osoba ludzka a świat wartości w filozofii Romana Ingardena”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 183-191.

 28. Ciszewska Jadwiga, „Próba rekonstrukcji Ingardenowskiego pojęcia sztuka”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin, Kraków 1993, s. 9-16.

 29. Chmielowski Franciszek, „Problem tożsamości dzieła sztuki – Ingarden a Gadamer”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 89-102.

 30. Chrudzimski Arkadiusz, Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden, Dordrecht Kluwer 1999.

 31. Chrudzimski Arkadiusz, „Epistemiczna normatywność. Uwagi na marginesie Ingardenowskiej koncepcji teorii poznania”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVII, z. 2 (1999), s. 33-67.

 32. Chrudzimski Arkadiusz, (Ed.) „Existence, Culture, and Persons. The Ontology of Roman Ingarden”, ontos-verlag: Frankfurt a.M. 2005.

 33. Chrudzimski Arkadiusz, „Ingardenowska ontologia egzystencji”, Principia XIII-XIV, Kra­ków 1995, s. 299-301. (Rec. z: Haefliger G. Über Existenz: die Ontologie Romans Ingardens, Dordrecht/Boston 1994).

 34. Chrudzimski Arkadiusz, „Teoria intencjonalności Romana Ingardena”, Edukacja Filozofi­czna 25 (1998), s. 249-262.

 35. Chrudzimski Arkadiusz, „W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania”, Principia, 15 (1996), s. 137-152.

 36. Czarnik Tadeusz, Czy wolność jest możliwa? Zagadnienie wolności i przyczynowości w filozofii Romana Ingardena, Kraków

 37. Czarnik Tadeusz, „O niektórych podobieństwach pomiędzy wartościami etycznymi a este­tycznymi u Romana Ingardena”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena, op.cit., s. 17-22.

 38. Dankowska Jagna, „Czy o Ingardenie można mówić jako o filozofie muzyki?”, w: L. Sosno­wski (red.), Estetyka Romana Ingardena, op.cit., s. 23-36.

 39. Dankowska Jagna, „Wokół istoty i istnienia wartości”, Sztuka i filozofia, nr 4 (1991), s. 169-176. (Rec. z: Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990).

 40. Dębowski Józef, „Idea bezzałożeniowości. Główne pojęcia bezzałożeniowości i podstawowe aspekty idei badań bezzałożeniowych”, w: M. Hempoliński, Transcendencja i ideał poznaw­czy, Studia Epistemologiczne I, Warszawa 1990, s. 121-145.

 41. Dębowski Józef, „Roman Witold Ingarden (1893-1970). Biogram”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 9-10.

 42. Dębowski Józef, „Romana Ingardena koncepcja autonomicznej teorii poznania. Ingarden a Husserl”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 61-76.

 43. Dębowski Józef (red.), Spór o Ingardena.... W setną rocznicę urodzin, (Lubelskie odczyty filozoficzne. Zbiór trzeci), Lublin 1994.

 44. Drabarek Anna, „Czy można zaufać sobie i innym? O intuicyjnym pojmowaniu odpowiedzial­ności u R. Ingardena”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 139-150.

 45. Dziechcińska Hanna (red.) Roman Ingarden and the Problem of the Theatre, Wrocław 1983.

 46. Dziemidok Bogdan, P. McCormick (red.), On the Aesthetics of Roman Ingarden, Dordrecht 1989.

 47. Dziemidok Bogdan, „Spór o estetyczną naturę sztuki”, w: Sztuka- emocje-wartości, Warsza­wa 1992.

 48. Fieguth Rolf, „Ingarden a sprawa istoty liryzmu”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena..., op.cit., s. 263-277.

 49. Filek Jacek, „Ontologizacja odpowiedzialności”, w: J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, Kraków 1991, s. 169-191.

 50. Fizer John, „Dekonstrukcja podmiotu w świetle epistemologii Ingardena”, w: Wł. Stróże­wski, A. Węgrzecki, W kręgu filozofii Romana Ingardena..., op.cit., s.121-127.

 51. Flagorowska Ludmiła, „O dziele architektury - inaczej”,w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 251-257.

 52. Gadacz Tadeusz, „Koncepcja wolności w filozofii Romana Ingardena”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 173-180.

 53. Galarowicz Jan, „Ingardenowskie wykłady z etyki”, Znak, nr 412, 1989.

 54. Galarowicz Jan, Ukryty blask dobra: antropologiczno-aksjologiczne podstawy etyki Romana Ingardena, t. II, w: tegoż, W drodze do etyki odpowiedzialności, Kraków

 55. Galewicz Włodzimierz, „Das Problem des Seinsstatus der gegenständlichen Sinne und Ingardens Ontologie der rein intentionalen Gegenstand”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.),Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag, Amsterdam/Atlanta 1994, s. 5-19.

 56. Galewicz Włodzimierz, „The Aesthetic Object and the Work of Art: Reflections on Ingarden’s Theory of Aesthetic Judgment”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 193-209.

 57. Galewicz Włodzimierz, „Ingardens Begriffdes Intentionalen”, w: Bloss Jochen i in. (red.), Intentionalität..., op.cit., s.40-47.

 58. Galewicz Włodzimierz, „O różnych rozumieniach wartości estetycznych”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena..., op.cit., s. 249-261.

 59. Galewicz Włodzimierz, Ströker Elisabeth, Stróżewski Władysław (red.), Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum Geburtstag, Amsterdam / Atlanta 1994.

 60. Gerven Rob van, Kennis in schoonheid. Een inieiding in de modernę esthetica, roz. 6., Amsterdam: Meppel 1992.

 61. Gierulanka Danuta, „Kształt metody fenomenologicznej w filozofii Romana Ingardena”, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, J. Perzanowski (red.). Warszawa 1989, s. 96-110.

 62. Gierulanka Danuta, „U źródeł relacji między filozofią Ingardena a Husserla: ustosunkowa­nie się do redukcji”, w: W. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena..., op.cit., s. 11-19.

 63. Gołaszewska Maria, Roman Ingarden. Człowiek i dzieło, Kraków 1993.

 64. Gołaszewska Maria, „Roman Ingarden o artystycznej twórczości”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena..., op.cit., s. 239-247.

 65. Gołaszewska Maria, „Reinterpretacja estetyki Ingardena”,w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s.37-46.

 66. Gołąb Maciej, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003

 67. Guczalski Krzysztof, „Ingarden und Langer ber Musik”, w: M. Bonenberg, M. Gołaszewska (red.), Aesthetics For The Future, Krakow 1996, s. 63-72.

 68. Gumpel Liselotte, „Language as Bearer of Meaning: the Phenomenology of Roman Ingarden”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 21-57.

 69. Gumpel Liselotte, „Language, the Missing Constitutive Domain: The Contribution of Roman Ingarden’s Phenomenology to Immanuel Kant’s Critical Philosophy”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 261-282.

 70. Haardt Alexander, „Das Problem der musikalischen Zeit in Roman Ingardens Musikästhetik and in Aleksej Loseve Phänomenologie der reinen Musik”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 217-228.

 71. Haefliger Gregor, „Ens multipliciter dicitur”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 27-44.

 72. Haefliger Gregor, „Ens multipliciter dicitur. The Ingardenian variant of an old thesis”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, Wł. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 59-77.

 73. Haefliger Gregor, Über Existenz: die Ontologie Roman Ingardens, Dordrecht / Boston 1994.

 74. Hanneborg Knut, „Husserl, Ingarden and Tymieniecka”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 37-49.

 75. Hartman Jan, Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Roma­na Ingardena, Lublin 1993.

 76. Hempoliński Michał, „Przesłanki i specyfika fundamentalizmu epistemologicznego fenome­nologii E. Husserla i R. Ingardena”, w: Wokół fundamentalizmu epistemologicznego, S. Czerniak, J. Rolewski (red.), Warszawa 1991.

 77. Hudzik Jan P., „Kant a Ingarden”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 89-106.

 78. Hudzik Jan P., „Problemy anglosaskiej ontologii sztuki a ontologia R. Ingardena”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena, op.cit., s. 103-116.

 79. Hudzik Jan P., „The Reception in Polish Literature of Roman Ingarden’s Theory of Painting”, Analecta Husserliana, v. XXVII, Dordrecht 1989, s. 417-437.

 80. Ingarden Roman Stanisław, „O Romanie Ingardenie wspomnienie syna”. Ruch Filozoficzny, t. LI, nr 3-4 (1994), s. 215-222.

 81. Ingarden Roman Stanisław, Roman Witold Ingarden: Życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926), Toruń 2000.

 82. Ingarden Roman Stanisław, „Wstęp do «Archiwaliów» Ojca”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVII, z. 3 (1999), s. 171-181.

 83. „Ingarden Roman” w: Encyclopedia of Phenomenology, Dordrecht / Boston / London 1997, s. 348-350.

 84. Jadacki Jacek J., „On Roman Ingarden’s Semiotic Views: A Contribution to the History of Polish Semiotics”, Analecta Husserliana, v. XXVII, Dordrecht 1989, s. 523-541.

 85. Jadczak Ryszard, „Kilka faktów o Romanie Ingardenie w świetle korespondencji Kazimierza Twardowskiego”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXI, z. 1(1993), s. 13-21.

 86. Jadczak Ryszard, „Koleje starań o profesurę dla Romana Ingardena we Lwowie”, Kwartal­nik Filozoficzny, t. XXVII, z. 3(1999), s. 229-242.

 87. Jadczak Ryszard, Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.

 88. Jadczak Ryszard, „Pierwszy wykład Romana Ingardena na Uniwersytecie Lwowskim”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIV, z. 3(1996), s. 133-134.

 89. Jadczak Ryszard, „Toruński okres w życiorysie naukowym Romana Ingardena”, Ruch Filozoficzny, t. LI, nr 3 (1994), s. 223-227.

 90. Jadczak Ryszard, „Z listów Romana Ingardena do Ostapa Ortwina”, Przegląd Artystyczno-Literacki, nr 4 (1998).

 91. Judycki Stanisław, „Idea transcendentalizmu: Kant, Husserl, Ingarden”, w: J. Dębowski S. (red.), Spór o Ingardena..., s. 77-88.

 92. Judycki Stanisław, Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglą­dów Edmunda Husserla, Lublin 1990.

 93. Kaelin Eugen F., „The Debate over Stratification within Aesthetic Object”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 123-137.

 94. Kalinowski Georges, Experience and phenomenologie: Husserl, Ingarden,Scheler, Paris 1992.

 95. Kalinowski Georges, La phénoménologie de 1homme chez Husserl, Ingarden et Scheler, Paris 1991.

 96. Kardyni-Pelikánová Krystyna, Od fenomenów ku pełni znaczeń : ingardenowskie koncepcje przedmiotowych i podmiotowych badań literackich w świetle ich czeskiej recepcji), Praha: 2002.

 97. Kawiecki Piotr, „Operacje zdaniotwórcze w estetyce dzieła literackiego R. Ingardena a ję­zyk”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena, op.cit., s. 47-58.

 98. Kocikowska-Górniak Krystyna, „Controversy about Actual Existence: Anna-Teresa Tymieniecka’s Contribution to the Study of RomanIngarden’s Philosophy”, Analecta Husserliana, v. XXVII, Dordrecht 1989, s. 165-191.

 99. Kocay Victor, „L’Axiologie d’Ingarden”, Philosophiques 22 (1995), s. 35-52.

 100. Kocay Victor, „La Signification révisée dans le contexte littéraire et esthétique du modèleIngardnien”, Recherches Sémiotiques/ Semiotic Inguiry, 12 (1992), s. 135-147.

 101. Kocay Victor „Le Jugement chez Roman Ingarden et chez Saint Thomas: perspective référentielle”, Texte, 11 (1991), s. 265-281.

 102. Kocay Victor, „L’Objet esthétique chez Roman Ingarden prémisses et valeur”, Revue Canadienne de Litératurę Comparée, 17 (1990), s. 36-44.

 103. Kocay Victor, Forme et référence: la langage de Roman Ingarden, Licge 1996.

 104. Kocay Victor, „Roman Ingarden: the Language of Aesthetics”, w: M. Bonenberg, M. Gołaszewska (eds), Aesthetics For The Future, Kraków 1996, s. 86-97.

 105. Kostyrko Teresa, „Ingardenowska koncepcja obrazu malarskiego wobec praktyki badawczej historyka sztuki”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 117-129.

 106. Kotowa Barbara, „Kulturowy wymiar estetyki Romana Ingardena”, w: Sosnowski L. (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 131-142.

 107. Krenziin Norbert, „Die Seinsweise des literarischen Kunstweks: Differenzen zwischen den Auffassungen Roman Ingardens, Edmund Husserls und Waldemar Conrad”, Axiomathes,April-September 1998, s. 49-60.

 108. Krysztofiak Wojciech, „Negatywne sytuacje w świetleontologii Romana Ingardena”, w: Szkice z semantyki i antologii sytuacji, M. Omyła (red.), Lublin 1991.

 109. Krysztofiak Wojciech, Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego: analitycz­ne studium nad antologią negatywnych stanów rzeczy Romana Ingardena, Lublin

 110. Krysztofiak Wojciech, „Romana Ingardena koncepcja negatywnych stanów rzeczy”, Ruch Filozoficzny, t. 47, nr 2 (1990), s. 144-146.

 111. Kubikowski Tadeusz, Siedem bytów teatralnych: o fenomenologii sztuki scenicznej, Warsza­wa 1994.

 112. Küng Guido, „Brentano i Ingarden o doświadczaniu i poznawaniu wartości”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 151-159.

 113. Küng Guido, „Welterkennen und Textinterpretation bei Roman Ingarden und Nelson Goodman”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden a filozofia..., s. 45-62.

 114. Lipiec Józef (red.), Ontologia wartości, Lublin

 115. Li Zheng You, „Ingarden's 'Strata-Layers' Theory and the Structural Anałysis ofthe Ancient Chinese Kunqu Opera”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 139-155.

 116. Łagowski Bronisław, „Ingarden i Kołakowski: horror metafizyczny i horror polityczny”, w: Węgrzecki (red.), Roman Ingarden a filozofia..., op.cit., s. 321-330.

 117. Łukasiewicz Dariusz, „Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena”, Principia X-XI, Kraków 1994, s. 197-206.

 118. Majewska Zofia, „Intencjonalny sposób istnienia wartości, a problem miejsc niedookreślenia”, w: J. Lipiec (red.). Studia z antologii i epistemologii wartości, Kraków 1990, s. 25-32.

 119. Majewska Zofia, „Koncepcja spotkania w estetyce R. Ingardena”, w: Sosnowski L. (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op. cit., s. 143-152.

 120. Majewska Zofia, Książeczka o Ingardenie: szkic biograficzny, Lublin 1995.

 121. Majewska Zofia, „Problem sposobu istnienia wartości”, w: J. Lipiec (red.), Ontologia..., op.cit., s. 135-148.

 122. Majewska Zofia, „Phenomenology and Cubist Space”, Mcerata, Italy 1996.

 123. Majewska Zofia, „Przestrzeń w ujęciu Ingardena”, w: Nowicki A. (red.), Filozofia przestrzeni, op.cit.

 124. Majewska Zofia, „Roman Ingarden”, Edukacja filozoficzna 27 (1999), s. 203-218.

 125. Majewska Zofia, „Romana Ingardena filozofia kultury (Próba rekonstrukcji)”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 111-124.

 126. Majewska Zofia, Świat kultury Romana Ingardena, Lublin

 127. Makota Janina, „Dostęp do wartości poprzez sztukę”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 59-66.

 128. Makota Janina, „Functioning ofintentional Objects in Culture. Roman Ingarden’s Theory of Such Objects and Its Implications”, Ruch Filozoficzny, t. LV, z. 2 (1998), s. 273-280.

 129. Makota Janina, „Roman Ingarden’s Controversy with Edmund Husserl”, w: Węgrzecki A. (red.), Roman Ingarden a filozofia..., op.cit., s. 283-295.

 130. Makota Janina, „Filozofia człowieka u Nikolai Hartmanna i Romana Ingardena”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki, W kręgu filozofii Romana Ingardena, op.cit., s. 193-204.

 131. Makota Janina, „Metoda fenomenologiczna i jej stosowanie przez Romana Ingardena w ontologii ogólnej i estetyce”, Kwartalnik Filozoficzny (1999) XXVII, s. 19-31.

 132. Makota Janina, „Pojęcie intuicji w filozofii Romana Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, (1992) XX/172, s. 87-98.

 133. Makota Janina, „Roman Ingarden’s Idea of Relatively Isolated Systems”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 211-223.

 134. Makota Janina, „Value as Considered by Some 20th Century Polish Philosophers”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 119-127.

 135. Mathauser Zdenek, „Vier literaturwissenschaftliche Fragestellungen”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 248-261.

 136. Matzker Reiner, „Medialität des Bewusstseins (Anmerkungen zur Ontologie des Films)”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 262-267.

 137. McCormick Peter, „Literary Truths and Mataphysical Qualities”, w: On the Aesthetics of Roman Ingarden, Bohdan Dziemidok and Peter McCormick (red.), Dordrecht-Boston-London 1989.

 138. 519. McCormick Peter, „Prawda literacka i jakości metafizyczne”, przeł. J. Misiewicz, Studia Estetyczne, XXIII (1986-1990), s. 303-319.

 139. Mercier Andrè, „Les valeurs cardinales et les proto-logoi”, w: A. Węgrzecki (red.), s.103-110.

 140. Michalski Bohdan, Ingarden, Witkacy, Leszczyński - metafizycy polskiej filozofii: spór o istnienie świata realnego, Warszawa 2002.

 141. Mitias Michael H., „Ingarden i przedmiot estetyczny”, przeł. B. Mazur, Studia Estetyczne XXIII (1986-1990), s. 267-301.

 142. Mitscherling Jeffrey A., Roman Ingardens Ontology and Aesthetics, przedmowa: Raymond Klibansky, Ottawa

 143. Mordka Artur, Przedmiot i sposób istnienia: zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena, Rzeszów 2002.

 144. Mróz Piotr, „Glosa antytradycji”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 153-158.

 145. Niemczuk Andrzej, „Ingardenowska koncepcja wartości. Analiza i krytyka”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 125-138.

 146. Nowak Andrzej J., Ingarden contra Ingarden. Studium z pogranicza antologii, filozoficznej semiotyki i teorii wartości, Kraków 1990.

 147. Nowak Andrzej J., „O estetycznej tożsamości. Szkic z Ingardenem w tle”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 159-171.

 148. Nowak Andrzej J., „Pojęcie, charakter i niektóre konsekwencje nieregulamości ontologii Ingardena”, Studia Filozoficzne, nr 2-3 (1990), s. 75-83.

 149. Nowak Andrzej J., Sosnowski Leszek, Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, Kraków 2001.

 150. Nowicki Andrzej (red.), Filozofia przestrzeni, Poznań

 151. Nyenhuis, „Roman Ingarden’s Contribution to the Reading and Analysis of the Literary Text”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 95.

 152. Ogrodnik Bogdan, Ingarden, Warszawa 2000.

 153. Ogrodnik Bogdan, Ontologia czasu konkretnego, Katowice

 154. Ogrodnik Bogdan, „Polemika z Ingardenowska koncepcją idei”, Folia Philosophica, nr 10 (1992), s. 45-56.

 155. Okopień Krzysztof, „Co to jest przedmiot intencjonalny”, w: Primum philosophari - Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana, J. Brach-Czayna (red.), Warszawa 1993, s.298-319.

 156. Okopień Krzysztof, „Czy Ingarden jest fenomenologiem?”, Studia Filozoficzne, nr 5 (1989), s.119-129.

 157. Okopień Krzysztof, Uprzedmiotowienie: krytyka antologii Romana Ingardena, Warszawa 1997.

 158. Olech Adam, „W sprawie polemiki Romana Ingardena z Kazimierzem Ajdukiewiczem”, Principia, t. XVI-XVII, Kraków 1996-1997, s. 153-179.

 159. Olech Adam, „W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu”, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, R. 14:2005, Nr 2(54), IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 221-229.

 160. Ordyńska Maria, „Status poznawczy wypowiedzi literackiej a ocena dzieła w ujęciu Romana Ingardena”, Sztuka i filozofia, 7 (1993), s. 171-184.

 161. Osadnik Wacław S., Plesnar Łukasz A., „On the Sign Character of the Representing Stratum in a Film as Work of Art”, w: A.T. Tymieniecka (red.), Ingardeniana III, s. 63-79.

 162. Ostrowicki Michał, „Ingarden’s Concept of the Constitution of the Work of Art on Grounds of System Analysis”, Reports on Philosophy, No 16-17(1997), s. 63-69.

 163. Ostrowicki Michał, „Ingardenowska koncepcja budowy dzieła sztuki na gruncie analizy systemowej”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 67-74.

 164. Paczkowska-Łagowska Elżbieta, „Roman Ingarden a krytyka fenomenologii z pozycji filo­zofii życia”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 297-310.

 165. Paśniczek Jacek, „Uwagi o rozumieniu intencjonalności przez Ingardena”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 53-58.

 166. Pawlica Jan, „Axiological Properties of the Centre of Human Person”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 161-164.

 167. Pawlica Jan, „Etyka aksjologiczna R. Ingardena”, w: Etyka, J. Pawlica (red.), Kraków 1992.

 168. Pawlica Jan, „Ingarden on responsibility”, Reports on Philosophy, nr 12 (1988).

 169. Pawlica Jan, „O odpowiedzialności”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 175-180.

 170. Pawlica Jan, „Próba rekonstrukcji i ‘przekraczanie’ aksjologii Romana Ingardena”, J. Lipiec (red.), Ontologia..., op.cit., s. 123-134.

 171. Pawlica Jan, „Próba rekonstrukcji i ‘przekraczanie’ aksjologii Romana Ingardena. (Wstęp do opracowania)”, Studia Filozoficzne Nr 2-3 (291-292) 1990, s. 99-109.

 172. Perzanowski J., Pietruszczak A. (red.), Od teorii literatury do ontologii świata: materiały konferencji z okazji LXX rocznicy powstania Das Literarische Kunstwerk, Toruń: 2003.

 173. Placek Tomasz, „Sposoby istnienia w czasie według R. Ingardena i A.N. Whiteheada”, w: Principia, nr III 1991, s. 103-114.

 174. Plesnar Łukasz A., Semiotyka filmu, Katowice 1990.

 175. Plesnar Łukasz A., Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego, Kraków 1990.

 176. Pociej Bohdan, „Roman Ingarden a polska myśl muzykologiczna”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 289-295.

 177. Pociej Bohdan, „Tezy do metafizyki muzyki”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 209-216.

 178. Poczobut Robert, Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego. Studium krytyczne, Lublin 1995.

 179. Poczobut Robert, Węsierska Lidia, Z badań nad sprzecznością,przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem, Lublin 1996.

 180. Porębski Czesław, Polish Value Theory. Five Lectures with TextsDialogikon, vol. III, Kraków 1996.

 181. Półtawski Andrzej, „Ingarden Roman Witold”, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, B. Skarga (red.), Warszawa 1994, s. 165.

 182. Półtawski Andrzej, „Obraz a struktura świadomości. Uwagi o teorii obrazu Romana Ingar­dena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XX z. 1-2 (1992), s. 5-18.

 183. Półtawski Andrzej, „Painting and Intentionality”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 13-21.

 184. Półtawski Andrzej, „Painting and the structure of consciousness. Remarks on Roman Ingarden’s Theory of Painting”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s.79-95.

 185. Półtawski Andrzej, „Roman Ingarden - metafizyk wolności”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrze­cki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 137-159.

 186. Półtawski Andrzej, „Problematyka doświadczenia zewnętrznego w filozofii Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIV, z. 3 (1996), s. 7-31.

 187. Półtawski Andrzej, „Problematyka doświadczenia zewnętrznego w filozofii Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIV, z. 4 (1996), s. 97-123.

 188. Półtawski Andrzej, „Spór o istnienie świata”, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, B. Skarga (red.), Warszawa 1999, s. 166-176.

 189. Półtawski Andrzej, „Wartości a ontologia Ingardena”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 11l-122.

 190. Rosner Katarzyna, „Das literarische Kunstwerk”, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, B. Skarga (red.), Warszawa 1999, s. 177-185.

 191. Rosner Katarzyna, „Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą”, w: Wielcy filozofowie polscy: sześć studiów. Warszawa 1997, s. 163-178.

 192. Różewicz Małgorzata, „O Ingardenowskim rozumieniu kultury”, Litteraria 30(1999), s. 87-93.

 193. Różewicz Małgorzata, Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki, Wrocław 2002.

 194. Rudnick Hans (red.), Ingardeniana II: New Studies in the Philosophy of Roman Ingarden, Analecta Husserliana, v. XXX, Dordrecht

 195. Rudnick Hans, „Roman Ingarden and the Venus of Milo”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s.171-181.

 196. Rygalski Andrzej, „Koncepcja przedmiotu ogólnego u Romana Ingardena i Gottioba Fregego”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 91-100.

 197. Rygalski Andrzej, „Leśniewski i Ingarden o uniwersaliach. Na marginesie pewnego dowo­du”, w: Filozofia/Logika: Filozofia Logiczna 1994. Materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba 25-29 kwietnia 1994 roku, Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak i Cezary Gorzka (red.), Toruń 1995.

 198. Rygalski Andrzej, „Platon, Ingarden i trzeci człowiek”, w: Wartość bycia. Władysławowi Stróźewskiemu w darze, Kraków-Warszawa 1993, s. 421-430.

 199. Rygalski Andrzej, „Zmienna zawartości idei - próba interpretacji”, Kwartalnik Filozoficzny, z. 3 (1993), s. 45-64.

 200. Rzepka Charles J. „Thomas de Quincey and Roman Ingarden: The Phenomenology of the ‘Literature of Power’”, w: A.T. Tymieniecka (red.), Ingardeniana III, op.cit., s. 119-129.

 201. Scaramuzza Gabriele, „Moritz Geiger and Roman Ingarden: Notes For a Comparison”, Phenomenological Inquiry, Vol. 14, Oct. 1990, s. 93-111.

 202. Seifert Josef, „Ingarden’s Theory of the Quasi-Judgments”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s.13-20.

 203. Seifert Josef, „Realizm Romana Ingardena a motywy, które przywiodły Husserla do przyję­cia transcendentalnego idealizmu. Uwagi krytyczne o zasadności i granicach Ingardenowskiej krytyki transcendentalnej fenomenologii Husserla”, w: W. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 21-34.

 204. Seifert Josef, Smith Barry, „The Truth about Fiction”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 97-118.

 205. Sepp Hans Reiner, „Ingardens Ontologie des filmischen Kunstwerks im Kontekst klassi-scher Filmtheorien”, w: A. Węgrzecki (red.), A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 229-246.

 206. Siemianowski Antoni, „Roman Ingarden a problemy współczesnej etyki”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 181-186.

 207. Simons Peter M., „Kategorie i sposoby istnienia”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s.63-77.

 208. Sivak Józef, „Reduction phenomenologique et intuition: A propos du rapport Husserl-Ingarden”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 51-69.

 209. Site Nadia Delie, „The Aesthetic Theory of Ingarden and Its Philosophical Implications”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 71-83.

 210. Smith Barry, „Ontologia epistemologii”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s.111-119.

 211. Smith Jadwiga S., „A New Phenomenology: Anna-Teresa Tymieniecka’s Departure from Husserl and Ingarden”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 25-35.

 212. Smith Jadwiga S., „A Revision of lngarden’s View on the Ontological Structure of Film Art”, Phenomenological Inquiry, vol. 14, Oct. 1990, s. 112-119.

 213. Smith Jadwiga S., „The Theory of Drama and Theatre: A Continuing Investigation of the Aesthetics of Roman Ingarden”, w: A.T. Tymieniecka (red.), Ingardeniana III, op.cit., s. 3-61.

 214. Smoczyńska Barbara, „Quasi-sądzenie Ingardena a moc illokucyjna aktów mowy, czyli o dwóch koncepcjach fikcji literackiej”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 161-169.

 215. Sodeika Tomas, „The Ingarden-Husserl Controversy: The Methodological Status of Consciousness in Phenomenology and the Limits of the Human Condition”, Analecta Husserliana, vol. XXVII, Dordrecht 1989, s. 209-221.

 216. Song B. O., Das Kausalproblem bei Roman Ingarden, Tübingen 1980.

 217. Sosnowski Leszek, „Estetyka a kontekst języka”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 75-82.

 218. Sosnowski Leszek (red.), Estetyka Romana Ingardena – problemy i perspektywy. W stulecie urodzin, Kraków 1993.

 219. Sosnowski Leszek, „Roman Ingarden wobec sztuki multimedialnej”, w: K. Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, Kraków 1999, s. 103-108.

 220. Sowa Ewa, „Roman Ingarden jako historyk filozofii”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki, W kręgu filozofii..., op.cit., s. 129-134.

 221. Stein Edith, Briefe an Roman Ingarden (1917-1938), Werke,t. 14, L. von Gelber, M. Linssen (red.), Freiburg 1991.

 222. Stein Edith, Spór o prawdę istnienia. Listy do Romana Ingardena, A. Polkowski (red.), Kraków 1994.

 223. Stępień Antoni B., „Byt - człowiek - świadomość. Lubelskie badania fenomenologiczne”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 311-320.

 224. Stępień Antoni B., „Ontologia: typy i status poznawczy. Ontologia a metafizyka”, Studia Metafilozoficzne, I, Lublin 1993, s. 9-38.

 225. Stępień Antoni B., „Romana Ingardena ontologia egzystencjalna. Kilka uwag”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 57-61.

 226. Stępień Antoni B., „Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s.17-26.

 227. Stoff Andrzej, „Kwestia miejsca warstwy wyglądów w dziele literackim w teorii Romana Ingardena”, w: Cyzman M., Stoff A., Z teorii dzieła literackiego, Toruń 2003.

 228. Stoff Andrzej, Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury, Toruń 2001

 229. Stołowicz Leonid, „Problem obiektywności wartości estetycznych w aksjologii Romana Ingardena”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 165-172.

 230. Strelka Josef P., „Ingarden’s ‘Points of Indeterminateness’: A Consideration of Their Practical Application to Literary Critisicm”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, op.cit., s. 157-169.

 231. Stróżewski Władysław, „Art and Participation”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 207-222.

 232. Stróżewski Władysław, „Art and Participation”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 167-181.

 233. Stróżewski Władysław, „Fenomenologia analityczna Romana Ingardena. Zarys problema­tyki”, Kwartalnik Filozoficzny (1993) XXI/1, s. 5-11.

 234. Stróżewski Władysław, „Idee i twórczość”. Przegląd Filozoficzny, VIII, (1999) nr 2, s. 47-61.

 235. Stróżewski Władysław, „O metodzie fenomenologii”, w: Jak filozofować? Studia z metodolo­gii filozofii, J. Perzanowski (red.), Warszawa 1989, s. 78-95.

 236. Stróżewski Władysław, „O swoistości sposobu istnienia człowieka”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 123-132.

 237. Stróżewski Władysław, „O urzeczywistnianiu wartości”, Principia III, Kraków 1991, s. 7-22.

 238. Stróżewski Władysław, „Phenomenological Aesthetics”, Reports on Philosophy, nr 19 (1999), s.9-28.

 239. Stróżewski Władysław, „Wstęp” do: Roman Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

 240. Stróżewski Władysław, Węgrzecki Adam, (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena, Warszawa - Kraków 1995.

 241. Ströker Elisabeth, „Fictive Welt im literarische Kunstwerk. Zu einer Kontroverse zwischen Roman Ingarden und Käte Hamburger”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 141-165.

 242. Swiderski Edward M. „Between Meaning and Value: The Problematic Unity of Culture in Ingarden”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 133-148.

 243. Swiderski Edward M., „Individual essence in Ingarden’s Ontology”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 183-205.

 244. Swiderski Edward M., „Zagadkowe rozróżnienie Ingardenowskie: ontologia-metafizyka”, w: W. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 41-56.

 245. Święcicka Krystyna, „Dwa pojęcia monady: Husserl – Ingarden”, w: W. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 35-37.

 246. Szczepańska Anita, Estetyka Romana Ingardena, Warszawa

 247. Szczepański Artur, „O roli ontologii formalnej w fizyce teoretycznej”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 91-95.

 248. Takei Yushiro, „The Temporal Composition of the Literary Work of Art and the Reader’s Aesthetic Temporality”, w: A. T. Tymieniecka (red.), Ingardeniana III, op.cit., s. 81-107.

 249. Taranczewski Paweł, „Uwagi o idei barwy”, w: Wł. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 309-315.

 250. Taranczewski Paweł, „What Ingarden Has to Say to Painters”, w: Bloss J. (red.), Intentionalität..., op.cit., s. 239-241.

 251. Taranczewski Paweł, „What Ingarden Has to Say to Painters”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 207-217.

 252. Tarnowski Karol, „Zagadnienie Boga w Sporze o istnienie świata Romana Ingardena”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 63-80.

 253. Trela Grzegorz, „Spór o quasi-sądy”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 83-88.

 254. Trela Grzegorz, „Wybrane zagadnienia teorii języka w Das literarische Kunstwerk” w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Od teorii literatury do ontologii świata, Toruń 2003, 57-66.

 255. Tymieniecka Anna Teresa (red.), Ingardeniana III: Roman Ingardens Aesthetics in a New Key and the Independent Approaches of Others: the Performing Arts, the Fine Arts, and Literature,Analecta Husserliana, v. XXXIII, Dordrecht 1991.

 256. Tymieniecka Anna Teresa, „Roman Ingarden’s Philosophical Legacy and My Departure from It: The Creative Freedom of the Possible Worlds”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 3-23.

 257. Tyszczyk Andrzej, Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingarde­na, Lublin 1993.

 258. Tyszczyk Andrzej, „Estetyczne i pozaestetyczne wartości literatury w koncepcji Romana Ingardena”, w: W. Stróżewski i A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 279-287.

 259. Ulicka Danuta, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa: fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999.

 260. Ulicka Danuta, Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, Warszawa 1992.

 261. Ułanowska Dorota, „Czy możliwe jest poznanie a priori niekoniecznie u Kanta”, Filozofia, nr 1(23) Lublin 1993, s. 83-96.

 262. Vajda G.M. „Fenomenologia i nauka o literaturze”, w: Literartura i jej interpretacje, L. Nysro (red.), Warszawa

 263. Warmiński Andrzej, „Ingardenowska krytyka psychologizmu a psychoestetyka Junga”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 173-182.

 264. Varto Juha, Ingardenja toinen fenomenologia: Roman Ingarden 100 uoutta, Tampere 1993.

 265. Waszczenko Piotr, „O budowie idei. Sprawozdanie z dyskusji z Romanem Ingardenem (grudzień 1965 - czerwiec 1966)”, Kwartalnik Filozoficzny, z. 1 (1995), s. 137-151.

 266. Wellek Rene, A History of Modern Criticism 1750-1950, V. 7: German, Russian and Eastern European Criticism 1900-1950, New Haven and London 1991.

 267. Węgrzecki Adam, „Idea etyki u Romana Ingardena”, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Filozoficzne, VI, z. 156, Kraków 1993.

 268. Węgrzecki Adam, „Między ontologią a doświadczeniem”, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991, s. 353-367.

 269. Węgrzecki Adam, „O doświadczeniu aksjologicznym”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 161-165.

 270. Węgrzecki Adam, „Poglądy aksjologiczne i etyczne Romana Ingardena”, w: Z. Kuderowicz (red.). Studia o teoriach wartości w filozofii XX wieku, Lublin 1990, s. 55-86.

 271. Węgrzecki Adam, „Podmiotowość i wartość”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 149-160.

 272. Węgrzecki Adam (red.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków 1995.

 273. Węgrzecki Adam, „The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden’s Axiological Investigations”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 219-228.

 274. Wilk Eugeniusz, „Warstwa”, w: A. Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, t. III, Wrocław 1992, s. 113-128.

 275. Wojtkowska Katarzyna, „Istota «istoty» u Ingardena”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXVII, z. 3 (1999), s. 119-141.

 276. Wojtysiak Jacek, „Czy R. Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy Ingardenowej ontologii egzystencjalnej)”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 27­-42.

 277. Wojtysiak Jacek, „O Ingardenowskiej i tomistycznej koncepcji bytu”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXV, z. 1 (1997), s. 145-173.

 278. Wojtysiak Jacek, „Ontologia czy metafizyka?”, Studia Metafilozoficzne (1993) I, s. 101-134.

 279. Wojtysiak Jacek, „R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja metafizyki tomizmu egzy­stencjalnego”, Studia Metafilozoficzne (1993), s. 167-212.

 280. Wojtysiak Jacek, rec. z: Dębowski J. (red.) Spór o Ingardena..., op.cit.; A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., Phenomenological Inąuiry, vol. 20, Oct. 1996, s. 175-178.

 281. Wojtysiak Jacek, „Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 81-90.

 282. Wojtysiak Jacek, „Ważniejsze wyniki analiz porównawczych dotyczących problematyki istnienia poruszanej przez Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjal­nych”,Ruch Filozoficzny, t. 49, nr 3 (1992), s. 315-321.

 283. Wołosewicz Andrzej, „Romana Ingardena teoria obrazu (w świetle analizy przypadków granicznych)”, Sztuka i filozofia, 7 (1993) s. 161-170.

 284. Woleński Jan, „Dlaczego bezzałożeniowość jest utopią”, w: J. Woleński, W stronę logiki, Kraków 1996, s. 137-146.

 285. Woleński Jan, „Momenty bytowe i modalności”. Studia Filozoficzne, nr 2-3 (291-292) 1990, s. 111-121.

 286. Woleński Jan, „Momenty bytowe i modalności”, w: J. Woleński, W stronę logiki, (wersja zmieniona), Kraków 1995, s. 72-83.

 287. Woleński Jan, „On Presuppositionaless Philosophy”, w: A. Węgrzecki (red.), Roman Ingarden..., op.cit., s. 21-26.

 288. Woleński Jan, „Quasi-sądy w ujęciu Ingardena”, Ruch Filozoficzny, t. 50, nr 1(1993), s. 86-87.

 289. Woleński Jan, „Sentences, Propositions and Quasi-propositions”, w: Wł. Galewicz, E. Ströker, W. Stróżewski (red.), Kunst und Ontologie..., op.cit., s. 229-235.

 290. Woleński Jan, „The Verifiability Principle: Variations on Ingarden’s Critisicm”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 183-191.

 291. Zalewska Anita Agnieszka, rec. z: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1998, Słupski Przegląd Humanistyczny, nr 166 (1999), s. 221-224.

 292. Zhang Jin-Yan, „The New Criticism and Ingarden’s Phenomenological Theory of Literatu­re”, w: H. Rudnick (red.), Ingardeniana II, s. 85-93.

 293. Zdrenka Tadeusz, „Sacrum jako intersubiektywny wytwór intencjonalny w świetle fenome­nologii R. Ingardena”, Ruch Filozoficzny, t. 51, nr 3-4 (1994), s. 227-235.

 294. Zeidler-Janiszewska Anna, „Ingarden wobec problemu awangardowej destrukcji dzieła sztuki”, w: L. Sosnowski (red.), Estetyka Romana Ingardena..., op.cit., s. 183-192.

 295. Zgoda Leopold, „Wartość i czyn”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 167-173.

 296. Ziemińska Renata, „Intuicja przezywania”, w: Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, nr 2 (1993), ss. 71-87.

 297. Żegleń Urszula M., „Meinong and Ingarden on Negative Judgments”, Axiomathes, April-September 1996, s. 267-278.

 298. Żegleń Urszula M., Modalność w logice i filozofii, Warszawa 1990.

 299. Żegleń Urszula M., „Pojęcie indywiduum w ontologii Ingardena a niektóre problemy współ­czesnej filozofii języka”, w: J. Dębowski (red.), Spór o Ingardena..., op.cit., s. 43-52.

 300. Życiński Józef, „Status przedmiotów idealnych a implikacje filozoficzne współczesnej fizyki”, w: Wł. Stróżewski, A. Węgrzecki (red.), W kręgu filozofii..., op.cit., s. 97-109.

© Copyright by Katarzyna Barska